Na czym polega analiza poreakcyjna?

Pojęcie „analiza porealizacyjna” należy odbierać jako doświadczenia, jakich zamiarem jest zestawienie celu oraz wielkości przewidywanych działań poznanych oraz określonych w raporcie o działaniu na środowisko i decyzji o ekologicznych powiązaniach z działaniami, jakie zaszły w rzeczywistości po realizacji działania. Organ nakładający w decyzji taki obowiązek musi wskazać dobrze obszar oraz czas wykonania takiej analizy porealizacyjnej.

Czym jest analiza porealizacyjna? Kiedy należy ją zrobić?

Analiza porealizacyjna to rodzaj doświadczeń, jakie mają na celu zestawienie działań na środowisko, o jakich była mowa w raporcie ooś przed realizacją z tymi, jakie widoczne są po realizacji konkretnego postępowania. Do jej zrobienia może być odpowiedzialny inwestor, w związku z decyzją o określeniu środowiskowych powiązań realizacji działania. Wiąże się to z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach działania na środowisko.

Na czym polega analiza poreakcyjna?

Każda spośród inwestycji na poziomie planowania uzyskała tzw. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i wynik, jaki zapewnia pomiar zanieczyszczenia powietrza. Materiały owe stwierdziły, w jaki sposób ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko. Po ukończeniu prac konieczne jest przygotowanie analizy porealizacyjnej, jaka pokaże lub rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko nie różni się od tego stwierdzonego na poziomie planowania. Jednym spośród ważnych czynników jest opis wykorzystanych wyjść zmniejszających działanie na środowisko. Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy regulującej sprawy ocen działania na środowisko odpowiedni organ w drodze wydawania decyzji o środowiskowych uzależnieniach może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek dokonania analizy porealizacyjnej definiując obszar analizy porealizacyjnej, także wybierając czas złożenia efektów, natomiast też wyznaczy narząd, któremu konkretną analizę należy przedstawić.

Co grozi za nieprzeprowadzenie analizy poinwestycyjnej?

Jeśli obowiązek zrobienia analizy poinwestycyjnej został opisany w decyzjach, o jakich mowa powyżej, natomiast przymuszony do tego odbiorca decyzji nie wywiązuje się z realizacji obowiązku, zagraża mu kara finansowa w wielkości od 5000 zł do 1000000 zł. Kara owa wychodzi z art. 136a ust. 1 UOOŚ. Karę ową w drodze decyzji wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę oraz wagę uchybień.