Wzór wniosku do PIT-36L

Część podatników decyduje się na wybór tak zwanego opodatkowania podatkiem liniowym. Jest to rozwiązanie określone w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pozwala wykorzystać jednolitą stawkę 19% podatku, bez podziału na różne grupy podatkowe (jak w przypadku zasad ogólnych i dwóch grup skali podatkowej 18% i 32%). Ten rodzaj opodatkowania nie jest jednak w żadnym wypadku sposobem domyślnym, czy wybieranym automatycznie. Aby opodatkować dochody w ten sposób, podatnik musi złożyć właściwy wniosek – jak to zrobić?

Wymogi dla wniosku do PIT-36L

Obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku został określony w art. 9a ust. 1 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z nim dochody osiągane przez podatników są opodatkowane na zasadach ogólnych, chyba że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie, o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ustawodawca określił podstawowe zasady:

– wniosek o opodatkowanie na zasadach PIT-36L składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego;

– wniosek należy złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego;

– wniosek można złożyć zgodnie z przepisami ustawy o CEIDG;

Złożony raz wniosek, automatycznie przedłuża się na kolejne lata. W przypadku jeżeli podatnik chce zrezygnować z opodatkowania w formie podatku liniowego, musi zawiadomić o rezygnacji odpowiedni organ. Rozliczenie podatku na zasadach liniowych odbywa się na określonych specjalnych formularzach, takich jak PIT-36L.

Wzór wniosku do zgłoszenia do PIT-36L

Wniosek lub oświadczenie podatnika powinno zostać złożone z zachowaniem zasad dla pism urzędowych, zaś nie ma jednego obowiązującego formularza czy wzoru wniosku. Przykładowy dokument może więc wyglądać następująco:

Miejscowość, data

Imię nazwisko przedsiębiorcy (nazwa firmy)

Adres

Numer NIP

Ewentualnie dodatkowe dane kontaktowe

DO: Naczelnika Urzędu Skarbowego w ….

(tutaj określić właściwy miejscowo urząd)

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (z późniejszymi zmianami) od dnia _________ wybieram opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c ust. 1 tejże ustawy, tj. na zasadach 19% podatku liniowego.

_______

czytelny podpis podatnika

Podsumowując

Przed wyborem opodatkowania w formie podatku liniowego i rozliczenia na podstawie formularza PIT-36L, podatnik powinien podjąć trud przeprowadzenia odpowiedniej analizy takiego rozwiązania, biorąc pod uwagę nie tylko stawki podatkowe, ale również inne warunki związane z tą specyficzną formą opodatkowania (na przykład okoliczności możliwości lub braku możliwości korzystania z ulg i zwolnień). Jeżeli zdecyduje się na złożenie odpowiedniego wniosku warto zachować sobie jego kopię wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentu (na wypadek kontroli lub konieczności wyjaśnienia sytuacji).