Elektrownia w Ostrołęce bardziej ekologiczna

Energa zamierza znacząco poprawić warunki eksploatacji Elektrowni Ostrołęka B. Celem nowej inwestycji jest ograniczenie emisji dwutlenku siarki. Realizacja projektu budowy drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) umożliwi odsiarczanie całego strumienia spalin, emitowanego przy pracy elektrowni z mocą zainstalowaną, do poziomu wynikającego z Konkluzji BAT.

24 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisano umowę między Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. a konsorcjum: Rafako S.A. z Grupy PBG i Energą Serwis spółka z o.o. Umowa dotyczy realizacji projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II). Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym: „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B”.

W elektrowni Ostrołęka B będzie realizowana jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach. Zbudowana zostanie druga instalacja odsiarczania spalin (IOS II). Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy będą objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Nowa inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do miasta, w tym pary do odbiorców przemysłowych. Jest to istotne dla Grupy Energa przedsięwzięcie z uwagi na wymogi środowiskowe.

– Dzisiejsze wydarzenie ma bardzo ważne znaczenie dla Grupy Energa, to gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na krajowym rynku wytwórczym – mówi Arkadiusz Siwko, prezes Zarządu Energa S.A. – Dzięki budowie drugiej instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka, dostosujemy bloki energetyczne do wymogów środowiskowych. Tego typu inwestycje zapewnią zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. To istotne, bo zwiększanie efektywności produkcji energii przy jednoczesnej dbałości o środowisko jest dla nas priorytetem, czego właśnie  dowodem jest realizowany projekt IOS II.

Inwestycja „pod klucz”

Realizacja inwestycji jest planowana w formule „pod klucz”, na podstawie wykonanego projektu budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakłada się wykorzystanie w maksymalnie możliwym stopniu istniejącej infrastruktury, która technologicznie będzie tworzyć zespół układów wspólnych dla obydwu instalacji.

– Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i chcemy, aby ruszyły prace wykonawcze instalacji. Budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) wykonanej w technologii kompatybilnej z IOS I umożliwi współpracę z wszystkimi blokami elektrowni, gdyż będzie powiązana z istniejącym układem elektrycznym oraz systemem sterowania blokami. Pozwoli to odsiarczać cały strumień spalin powstających we wszystkich zainstalowanych kotłach, w zgodzie z normami z Konkluzji BAT – mówi Jerzy Grec, prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. Liczymy, że wszelkie prace zostaną wykonane z najwyższą starannością, precyzją, a zbudowana instalacja IOS II umożliwi spełnienie wymogów środowiskowych i zapewni możliwość pracy wszystkich 3 bloków do 2035 roku. Zrealizowana instalacja IOS II umożliwi również udział w Rynku Mocy wszystkich 3 bloków.  

Obecnie w Elektrowni Ostrołęka B eksploatowana jest jedna instalacja odsiarczania spalin (IOS) pracująca w technologii mokrej wapienno-gipsowej. Została zbudowana w 2007 r., obsługuje trzy bloki elektrowni o łącznej mocy 681 MWe. Jednak w praktyce, ze względu na parametry systemu i specyfikę eksploatacji elektrowni, instalacja ta umożliwia odsiarczenie strumienia spalin powstającego przy pracy dwóch bloków.

– Działania Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., zmierzające do wybudowania IOS II, spotkały się z pełną akceptacją i wsparciem władz Linii Biznesowej Wytwarzanie – mówi Adam Galanek wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. – Dlatego na początku grudnia 2017 r. zostały wydane odpowiednie zgody korporacyjne dotyczące budowy i finansowania inwestycji.

Wartość umowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji to kwota 199.250.000,00 zł netto. Model finansowania inwestycji przewiduje wykorzystanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”.

Zgodnie z wymogami IED i BAT

Wymogi stawiane elektrowniom w zakresie emisji zanieczyszczeń spalin są zdefiniowane przez dwa akty Unii Europejskiej: Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (potocznie Dyrektywą IED) w sprawie emisji przemysłowych oraz Konkluzje BAT z 17.08.2017 r. przyjęte przez Komisję Europejską (z datą obowiązywania od dnia 17.08.2021 r.).

Obecnie elektrownia korzysta z derogacji (okresu dostosowawczego) do Dyrektywy IED w ramach Przejściowego Planu Krajowego (PPK) obowiązującego do dnia 30.06.2020 r. Nowa inwestycja ma na celu dostosowanie warunków eksploatacji elektrowni do wymogów ekologicznych. To ma zagwarantować odpowiednią przepustowość instalacji, utrzymanie zdolności wytwórczych ostrołęckiej elektrowni – także w przyszłości, w zaostrzonych normach emisji spalin.

Energa poprzez nową inwestycję chce ograniczyć w elektrowni ostrołęckiej poziom emisji dwutlenku siarki. Zgodnie z założeniami projektu gwarantowana ilość dwutlenku siarki na wylocie z IOS II ma być znacząco zredukowana – do maksymalnie 70 mg/Nm3.

Budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) z kotłów OP-650k bloków nr 1, 2 i 3 Elektrowni Ostrołęka B pozwoli m.in. na:

  • pełne dostosowanie układu technologicznego Elektrowni Ostrołęka B do wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz Konkluzji BAT,
  • prowadzenie rentownej działalności gospodarczej przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i uzyskiwanie przychodów z trzech bloków,
  • dalszą eksploatację wszystkich bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B z pełną wydajnością.

Korzyści dla społeczności lokalnej

Inwestycja jest bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Budowa IOS II ma bowiem zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła do miasta, w tym pary do odbiorców przemysłowych.

Obecnie Elektrownia Ostrołęka B jest jedynym źródłem ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej Ostrołęki i odbiorców przemysłowych. Ograniczenie produkcji z powodu zaostrzanych norm emisji stanowiłoby w przyszłości zagrożenie dla tych dostaw. Realizacja przedsięwzięcia budowy IOS II przyniesie wiele korzyści – zarówno dla Energi, jak i lokalnej społeczności:

  • umożliwi dalsze funkcjonowanie Elektrowni Ostrołęka B w wymiarze nieograniczonym wobec zaostrzanych norm emisji zanieczyszczeń;
  • przyniesie pełne zabezpieczenie dostaw ciepła mieszkańcom i odbiorcom przemysłowym;
  • poprzez budowę IOS II zostanie zabezpieczona możliwość udziału trzech bloków Elektrowni Ostrołęka B w ramach spodziewanych aukcji Rynku Mocy.

Elektrownia Ostrołęka B – jedyna w północno-wschodniej Polsce elektrownia systemowa – wchodzi w skład strategicznych aktywów wytwórczych Grupy Energa. W elektrowni zainstalowane są trzy bloki klasy 200 MWe. Po przeprowadzonych dotychczas modernizacjach bloki energetyczne posiadają łączną zainstalowaną moc elektryczną zwiększoną do 681 MWe (221 MWe – blok nr 1 oraz po 230 MWe – bloki nr 2 i nr 3). Bloki energetyczne wyposażone są w człony ciepłownicze, zapewniające produkcję ciepła w postaci gorącej wody sieciowej i pary technologicznej na potrzeby odbiorców zewnętrznych. W ostrołęckich blokach uzyskiwana jest jedna z najwyższych sprawności ogólnych osiągalnych w Polsce w klasie bloków 200 MWe.

W bloku nr 1 przeprowadzono kolejny etap realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegający na kontynuacji budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR). Wcześniej, w układy takie zostały wyposażone bloki energetyczne nr 2 i 3 oraz zrealizowano instalacje wspólne dla wszystkich trzech bloków. Kontynuowane są ponadto prace modernizacyjne w obszarze układów odpylania spalin.

Rafako S.A. – spółka z Grupy PBG zatrudnia ok. 2000 osób. Firma jest związana z branżą energetyczną, projektuje i produkuje kotły oraz urządzenia ochrony środowiska. Jest liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą. W dziedzinie ochrony środowiska firma projektuje, wykonuje i realizuje pod klucz instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, a w szczególności tzw. wyspy kotłowej, obejmującej kocioł oraz instalacje oczyszczania spalin. Firma oferuje również instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy.